Algemene voorwaarden

Alle geleverde goederen blijven ons eigendom tot na voldoening van het verschuldigde bedrag.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. 

Algemene Voorwaarden voor niet- leden Nederlandse Thuiswinkelorganisatie.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bij aankoop van een product heeft de consument 14 dagen de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooral door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Tenzij het product is gepersonaliseerd op aanvraag van de consument.

2. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met H. Pijnen Bedrijfskleding B.V.;

3. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

5. Ondernemer de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

H. Pijnen Bedrijfskleding B.V., Polenweg 2A, 4538 AP Terneuzen;

Telefoonnummer: 0115-619861 bereikbaar van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren

emailadres: info@pijnenbedrijfskleding.nl

KvK-nummer: 63682737

Btw-identificatienummer: NL 8553 51 512 B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van H.Pijnen en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij H. Pijnen Bedrijfskleding B.V.  zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het

aanbod door de consument mogelijk te maken. Als H. Pijnen bedrijfskleding B.V. gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden H. Pijnen bedrijfskleding B.V. niet.

3. Alle prijzen worden exclusief 21% BTW weer gegeven, tenzij anders vermeld.

4. Bij elke verzending zullen verzendkosten worden berekend. Tenzij anders wordt overeengekomen tussen de onderneming en afnemer.

5. Een overeenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling worden gesloten beiden zijn bindend.

6. Wanneer de overeenkomst tot stand is gekomen dient de consument de betaling vooruit te geschieden, tenzij anders is overeengekomen tussen onderneming en afnemer.

7. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt. Door H. Pijnen bedrijfskleding verstrekte prijslijsten enz. Deze zijn aan wijzingen onderhevig en gelden niet als offerte.

8. De orderbevestiging van H.Pijnen bedrijfskleding B.V. is doorslaggevend voor de omvang van de levering en de verdere inhoud van de overeenkomst.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat H. Pijnen bedrijfskleding B.V. de opdracht per e-mail heeft bevestigd, of er door levering te kennen geven is gegeven dat H. Pijnen bedrijfskleding B.V. de opdracht heeft geaccepteerd.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft H. Pijnen bedrijfskleding passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. H. Pijnen bedrijfskleding B.V. kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien H. Pijnen bedrijfskleding B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1. De klant is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.

2. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd gepersonaliseerde producten, software of andere producten waarvan de verzegeling ( seal ) is verbroken, of andere gepersonaliseerde producten.

3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroeping recht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door H. Pijnen bedrijfskleding B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal H. Pijnen bedrijfskleding B.V. dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd gepersonaliseerde producten, software of andere producten waarvan de verzegeling ( seal ) is verbroken, of andere gepersonaliseerde producten zoals bedrukking van kleding of het vermaken van kleding op aanvraag van de consument.

Artikel 9 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan H. Pijnen bedrijfskleding B.V. producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar H. Pijnen bedrijfskleding B.V. geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw tenzij anders wordt vermeld.

6. De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostprijs factoren is H. Pijnen bedrijfskleding B.V. gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de afnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen na melding van deze prijsverhoging door H. Pijnen bedrijfskleding B.V. Indien door wettelijke bepalingen een prijsverhoging doorgevoerd wordt heeft de consument geen recht op ontbinding. Dit kan bijvoorbeeld een verhoging van het BTW tarief zijn. Bij prijsverhoging die worden doorgevoerd nadat de overeenkomst tot stand is gekomen worden prijzen die zijn bevestigd gehanteerd.

Artikel 10 – Garantie

1. H. Pijnen bedrijfskleding B.V. staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Met betrekking tot producten van derden is H. Pijnen bedrijfskleding B.V. tot geen verdere garantie gehouden dan de garantie welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming correspondeerde gebruik en onderhoud van de geleverde zaken. De garantie periode bedraagt 30 dagen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. H. Pijnen bedrijfskleding B.V.zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan H. Pijnen bedrijfskleding B.V. kenbaar heeft gemaakt.

3. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal H. Pijnen bedrijfskleding B.V. zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van H. Pijnen bedrijfskleding B.V.

4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij H. Pijnen bedrijfskleding B.V. tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan H. Pijnen bedrijfskleding B.V. bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. H. Pijnen bedrijfskleding B.V. levert af magazijn Terneuzen, inclusief verpakking voor zover het geen bulk/OEM artikelen betreft. Verzendkosten komen voor rekening van de klant.

6. Indien overeengekomen is dat de leveringen in fasen zal plaatsvinden zal door H. Pijnen bedrijfskleding B.V. aan de klant per deellevering verzendkosten in rekening worden gebracht.

7. Wanneer de klant een door de postbezorger aangeboden zending onder rembours weigert, zal H. Pijnen Bedrijfskleding B.V. de klant een nieuw factuur sturen waarbij de totaalprijs is verhoogd met € 25,00 voor administratiekosten en de geldende wettelijke rente. Tevens zullen deze kosten in rekening gebracht worden indien de klant de order annuleert nadat de postbezorger de zending onder rembours heeft aangeboden,

Artikel 12 – Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan H. Pijnen bedrijfskleding B.V. te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft H. Pijnen bedrijfskleding B.V. behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen H. Pijnen Bedrijfskleding B.V. en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.